1 مرداد 1396

چشم محبوبم شــراب ناب دارد لاله جان 
چهـــره ای زیباتـر از مهتاب دارد لاله جان

بانگاهش از جوانان دلـــــــــربائی می کند 
صد هــزاران عاشقِ بی تاب دارد لاله جان

هر دقیقه تار گیسویش به دستانِ صباست
بافه ای از مـوی پُـر مضراب دارد لاله جان

کوچه باغ تنگ آغوشش پر ازآرامش است
بستر گـــــرمی برای خــواب دارد لاله جان

خنجر ابـــروی او پیوسته عاشق می کُشد
کشته هادرگوشه ی محراب دارد لاله جان 

از نگاه نافـــذش راه گـــریزی هیچ نیست
مثل اینکه چشم او ردیاب دارد لاله جان

لاله جان دیگر به سر وقتم نمی آید عسل 
چشم من از دوری اش سیلاب دارد لاله جان