27 بهمن 1395

آن کــه تا نزدیکیِ مــــرز جنـونم می کشَد
خـــط بطلان بـر سر بخت نگونم می کشد

قایـق غیرت وجودم را به ساحــل می بَرد
مــــوج غــم تـا آبهـــای نیلگــونم می کشد

گــرچه دور از منزل شیرینِ کرمانشاهی ام
انتــظار صخـــره هـا تا بیستــونم می کشد

سال ها بگذشته امّا هـم چنان استاد عشق
از درون خـــــانه تا دارالــفنـــونم می کشد

فــارغ از بار معانی هـر کسی از ظـن خــود
واژه هــای تازه ای را از متـــونم می کــشد

راز گــل هــای شقــایــق را نمی دانـــم ولی
دل به ســـوی لالـــه های واژگونم می کشد

شعله ور گــردیده سر تا پایم از نا گـفته ها 
آتش عشــق عسل ســر از درونـم می کشد