17 مهر 1395

ﺷﻌﻠﻪ ی ﻋﺸﻖ ﺗـــﻮ ﺍﻓﺘﺎﺩه ﺑﻪ ﻋﻤﻖِ ﻗﻔﺴﻢ
نیستی ﭘﻴﺸﻢ ﻭ پیــــوسته ﺑﮕﻴـــﺮﺩ ﻧﻔﺴﻢ

مِثل آتشکــــده روشن شده ام در دل شب
هم چنان شعله کشد آتش عشق و هوسم

اگـــــر ای گل ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﻟﺐ ﻣـﻦ بــــر لب تو
ﻧﺸﻮﺩ ﻟﺤﻈﻪ به لحظه ﻟــﺬﺕ ﺑـــﻮﺳﻪ ﺑَﺴﻢ

ﺁﻥ ﺯﻣﺎنی ﮐـــﻪ ﻧﺒﻮﺩی ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﺍ
ﺑﺮﮒِ ﭘﮋﻣــــﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ی ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﻫَﺮﺳﻢ

ﺩﺭﺩﻫــــﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺩﺍﺋــــﻢ ﻫﻤـــﻪ ی ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ
ﺁﺭﺯﻭ می ﮐﻨــﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑــﻪ ﻭﺻﺎﻟــﺖ ﺑـﺮﺳﻢ

مــنِ غم دیده اگـر غرق به چشم تو شدم
از تبـــار صمـــد و مــــــاهیِ رودِ ارســــم

ﻏﻢِ سی ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻤــﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑـــﻮﺩی ﻣﻦ
ﺑﻮﺗﻪ ی ﺧﺸﮑﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺩشت ﮐـــﻮﻳﺮ طبسم

ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪگی ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺁﻏــﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﺍی ﻋﺴﻞ ﮔـــﺮ ﺑﮕــﺬﺍﺭی ﺗـﻮ ﻧﻔﺲ ﺩﺭ نفسم