13 خرداد 1395

ﯾﺎ ﺑﯿﺎ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺳﺮﺧﺖ ﻗﺪﺣﯽ ﻧﻮﺷﻢ ﮐﻦ
ﯾﺎ که آتش به وجودم زن و خاموشم ﮐﻦ

ﯾﺎ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ بگیر از منِ دلخون خبری
ﯾﺎ نگاهم نکن از دور و فراموشم ﮐﻦ

ﯾﺎ که پرپر شوم از گسترش باد خزان
ﯾﺎ محبت بکن و ﺳﺒﺰ ﻭ ﻏﺰﻟﭙﻮﺷﻢ ﮐﻦ

ﯾﺎ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﺪﻫﻢ ﺩﻝ ﺑﻪ هیاهوﯼ ﺳﮑﻮﺕ
ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﮑﻦ ﻭ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﮔﻮﺷﻢ ﮐﻦ

ﯾﺎ شکایت نکن از داغ شقایق به کسی
ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﻥ ﺳﯿﺎﻭﻭﺷﻢ ﮐﻦ

ﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻦ
ﯾﺎ ﮐﻪ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺵ ﻭ ﭘﺮﯾﺪﻭﺷﻢ ﮐﻦ

ﯾﺎ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺮ ﺧﺪﺍ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﭘـﺮ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ
ﯾﺎ ﻣﺮﺍ ﺧﻂ ﺑﺰﻥ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﯼ ﻣﺨﺪﻭﺷﻢ ﮐﻦ

ﯾﺎ ﻧﮕﻮ ﺍﯼ ﻋﺴﻞ ﺍﺯ رفتن و از روز وداع
یا که با آه غم و غصه همآﻏﻮﺷﻢ کن

28 هفته قبل پاسخ

علی قیصری در پاسخ به:روئین

درود خیالی ست🙏🌺🌺🌺

28 هفته قبل پاسخ

روئین

امین عزیزجریان عسل چیست؟ شخصیت واقعیست یا خیالی؟شعرهایت را دوست دارم، شاد باشی.