2 اردیبهشت 1395

اگر از خانه روی شعر و غزل را چکنم
طعنه و سرزنشِ اهـلِ محـل را چکنم

گیرم اصلاً نکنم یاد تو در کوچه ی ذهن
آن همه خاطـره ی روزِ ازل را چکنم

ترسم از رفتن تو فتنه به پا خیزد و من
بعد از ٱن فاجعه ی جنگ و جدل را چکنم

گِرهی را نگشودی کـه گشاید دل من
مشکل و مسئله ی ناشده حل را چکنم

آخر از ناله ی من زلزله آید به وجـود
تَـرَکِ بر دل و بـر روی گسل را چکنم

کنم از عشق تو بر سختی هر صخره گذر
تو نباشی خطـرِ کوه و کُــتَل را چکنم

ای عسل ترک منِ عاشق دلخسته نکن
سرِ شب سردیِ آغـوش و بغل را چکنم