23 فروردین 1395

نبــــودی بـا مــنِ افســرده مـأنــوس
کــه شبهایم شود روشن چو فانوس

بــــدون روی تـــو در عمـق شب هـا
شدم عمری دچــار وهــم و کابــوس

خبـــر داری کــــه تنهــا می نشینـم!
غــــروب جمعـــه را با آه و افسوس

گــــــــرفتــارم بیــا بشکن قفــس را
که شاید پــر بگیرد مــرغ محبــوس

اگــــــــر ای نــم نــم بـــاران نبـــاری
کــــویر دل دهــد گل هـای مأیــوس

چه خوش باشد که با هم پا گذاریم
مــن و تو بین جنگل هــای چـالوس

چه می شد ای عسل در دشت پُرگل
مــنِ شیــدا دوان آیـم بــــه پا ﺑﻮﺱ