دسته ها

اشعار پیشنهادی

فرشته یِ ﺑﺎﻍِ غزل ﺑﯽ ﺩﻝ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﮐﻨﺪ

0

فـــرشته یِ ﺑـــﺎﻍِ غـــزل ﺑﯽ ﺩﻝ ﻭ ﻋﺎﺷﻘـــﻢ ﮐﻨﺪ
ﺭﺍﻫـﯽِ بـــاغ سنبـــل و ﺩﺷـــــﺖِ ﺷﻘــــﺎﯾﻘـﻢ ﮐﻨﺪ

ﮔـــﻢ ﺷﺪﻩ ﻟﺤﻈـــﻪ ﻫﺎﯼ ﻣـــﻦ ﺩﺭ ﮔـــﺬﺭِ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ
ﺭﻧــﮓِ ﻗﺸﻨــﮓِ ﭼﺸـــﻢ ﺍﻭ ﻣﺤـــﻮِ ﺩﻗـــﺎﯾﻘـﻢ ﮐﻨﺪ

دختـــــرِ باغبـــانِ گــل بــا زدن ســــاز و دهــل
ﺭﻗـــﺺ و سمـــاع ﺩﯾﮕــــﺮﯼ ﺩﺭ ﺑــﺮِ ﺧــﺎﻟﻘﻢ ﮐﻨﺪ

ﺩﻓﺘـــﺮِ ﺍﺣﺴــــﺎﺱ ﻣـــﺮﺍ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻫــــﻢ ﻭﺭﻕ ﺯﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐـــــﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﺘــــﺮﯼ ﺑـــﻪ ﻭﺿـــﻊِ ﺳﺎﺑﻘـﻢ ﮐﻨﺪ

ﻣـــﻦ ﻧﻪ ﺻﺒـــﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﮐﻪ ﺭﻭ ﮐﻨﻢ ﺑـﻪ ﻫﺮ ﮔﻠﯽ
ﺭﻭﺳــــــﺮﯼ ﮔــﻞ ﮔﻠﯽ ﺍﺵ ﺑــﺎﺩِ ﻣـــﻮﺍﻓـﻘﻢ ﮐﻨــﺪ

ﺑــــﺮﻕ ﻧﮕـــﺎﻩِ ﻧﺎﻓــــــﺬﺵ ﺍﺯ ﻫﻤﮕـﺎﻥ ﺩﻝ ﺑـﺒـــﺮﺩ
ﻣـــﻦ ﻫـــﻢ ﺍﮔــﺮ ﺩﻝ ﻧﺪﻫﻢ ﺧـــﻮﺍﺭِ ﺧﻼﯾﻘﻢ ﮐﻨﺪ

برﮐﻪ ﯼ خشک و خالی ام ﺩﺭ ﺩﻝِ ﺩﺷﺖِ ﺑﺮﻫﻮﺕ
ﺳــــﺮﺧﯽ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﻋﺴــﻞ ﭼﺸﻤــﻪ ﯼ ﺷﺎﯾﻘـﻢ ﮐﻨﺪ

نظر دهید
لطفا کد تصویر را وارد نمایید

کانال غزل ها
کانال دوبیتی ها
اینستاگرام
فیسبوک

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به علی قیصری می باشد

طراح و برنامه نویس سایت : سهراب قیصری