2 اسفند 1394

غــــزل بانـــو دچــار درد هستیم
اسیــر ساحـــر و نامـــرد هستیم

خبــر از حــال و روز هـم نداریم
هنــوز از زنـدگی دلســرد هستیم

اگــرچه مــا رفیق و زوج بــودیـم
مثـــال واژه هــــای فـــرد هستیم

چنان افسرده مـــا را قــومِ پاییز
کــــه انگار از نــــژادِ زرد هستیم

غــزل بانو به جــــرم سبز بــودن
بــه فتوای خـدایان طرد هستیم

مـن و تـــو ای عسل باید بدانیم
که تحتِ هجمه و پیگرد هستیم