10 آبان 1398

حکایت از غــم دیـــرینه دارد

هزاران قصه را در سینه دارد

نگینِ روی بازوبنــدِ سهـــراب

نشان از رستم و تهمینه دارد