10 مهر 1398

ای قاصدک از راهِ طـویل آمده ای

از منطقـه ی سبـزِ چَـویل آمده ای

با گوش خـودم شنیدم از باد صبا

دوش از طرف دخترِ ایل آمده ای