10 شهریور 1398

مگــر بانـــو نمی دانی قشنـگی

میـان دلـربایان شـوخ و شنگی

نگاهت میزند بر هـر دلی چنگ

بـه چشمـانت قسم مِثل پلنگی