21 تیر 1398

نگاهــم می کـند از دور باران

چه میباشد مگر منظور باران

پیــاپی بـا تــــرنم می نــوازد

دلــم را نغمـه ی سنتور باران