31 خرداد 1398

شبی گفتم که سرشار از نبوغ است

بـه دورانش چـراغـم پرفـروغ است

ولی با چشم خــود می بینم امـروز

کــه بنیادش اساساً بــر دروغ است