24 تیر 1392

خداوندا کنم پیدا دلم را

همان بالا بلندِ خوشگلم را

به من گفتا که روشن می نماید

شبانگاهی چراغِ منزلم را