17 شهریور 1391

بوی نسیم فرودین مژده ز گلشن آورد
تاج گل از بنفشه و سنبل و سوسن آورد

باد صبای خوش خبر هر سحر از نوازشی
یاس به گل نشسته را جمله به خرمن آورد

کبک دری ز قهقهه مرغ چمن به چهچه
جوجه ی دل طپیده را به زیر دامن آورد

بهر بنای آشیان پر بگشود از ره دور
چلچله دم ز پر زدن روی به روی به موطن آورد

خم نشد آخر ز چمن سرو چمان در دمن
ز قامت کشیده اش لرزه به دشمن آورد

بلبل شاد باغ گل ز نغمه و ساز دهل
عشق و امید و آرزو به کوی و برزن آورد

پیش گون ز چشمکی سنجد پر گل سر شوق
سهره ی پنهان شده را بسوی ارزن آورد

طوطی خوش رنگ و قبا کند سخن روی ادا
کز طرف زاغ و زغن به به و احسن آورد

باد بهاری بوزد خوشترم از طرف عسل
بوی عبیرست و فزون رایحه بر من  آورد