21 آذر 1397

باغی از ممنوعه داری سیب کالی میدهی؟اندکی درپای پَرچین حس وحالی میدهی؟

می نشیند پیک احساسم به روی شانه ات
قـاصـدک هـای مسافـر را مجـالی میدهی؟

جای امنی بهتر از یلدای گیسوی تو نیست
بین مــوهای بهـم پیچـیده چــالی میدهی؟

شـرحِ اقبــالِ بـــدم را در تـهِ فنـجان ببین
دل به تفسیرات تلخِ قهــوه فـالی میدهی؟

آسمـان را با نگاهـت کرده ای رنگین کمـان
در زمان پر گشودن پــر و بـالی میــدهی؟

غیــر ممکن باعـث ایجــادِ ممکـن می شود
فـرصـتِ انـدیشه در امـرِ محـالی میدهی؟

سال ها از دوری ات بانو عسل افسرده ام
عاقبـت آرامـش ِ بعــد از مــلالی میدهی؟