21 شهریور 1397

تا شانه زنی مـوی غــزل ریزت را
احساس کنم عطـر دل انگیزت را

ای کـاش نسیم خنکی بـوسه زند
در قـوس کمـر بافــه ی آویزت را