7 دی 1396

درون کـوچه های شهر شیراز
به دنبال تـوام ای جلوه ی ناز

نهـــادم زیـر پا کـــــوی اِرم را
که شاید بار آخــر بینمت باز