27 آبان 1396

جهان ای روله جان از آه لرزید
زمین و آسمــــان و مــاه لرزید

ثلاث و ازگله در غـم فرو رفت
شبانگاهی کــه کرمانشاه لرزید