2 آبان 1396

سحــر دیدی نگاه سنگی ام را
نپـرسیــدی دلیـل منـگی ام را

غـروب روزهـــای جمعــه داند
جـواب این همـه دلتنگی ام را