26 مرداد 1396

رباعی جان سراپا شور و حالی
پُــر از گلـواژه هــای بی مثـالی

بکـن لبــریزم از طعــم دوبیتی
که تـو سرچشمه ی شعر زلالی