26 مرداد 1396

روز بـدبختی کسی یارم نشد
همدلی حاضر به دیدارم نشد

از بداقبالی چـــــــراغِ آسمان
روشنی بخش شب تارم نشد