18 اردیبهشت 1396

آروز دارم کــه روزی مرد دلخواه تو باشم
تا که عمری هم کلام گاه و بیگاه تو باشم

آرزو دارم بگیــری سرنوشتم را بــه دست
تا تمام سالهـــــــا زندانیِ چـــاه تو باشم

از همان روزی که دیدی داد و فــریاد مرا
گفته بودی آتشی در بین هــر آه تو باشم

آرزو دارم کــــــه اصلاً دانه ی فلفل شوم
تا مگـــر خال سیاهی بر رخ ماه تو باشم

آرزو دارم بمیرم تا تــــو بر مـــن بگــذری
آرزو دارم در آخـــــر خاکِ درگاه تو باشم

هـر زمانی ای عسل از دلگشا ردّ می شوی
آرزو دارم رفیق و یار و همـــراه تو باشم