14 آذر 1395

روزها در ازدحام کوچه ها گُم مى شوم
همنشین ساغر و هم صحبتِ خُم مى شوم

لااقل در جای خلوت می شوم آسوده دل
راحت از زخم زبان و حرف مردُم مى شوم

می کشم خود را کنار از حجم رویاهای دور
بس دچار وهم و کابوس و توهّم مى شوم

پر شده راه گلویم از شبیخون های بغض
از درون چون موج دریا پر تلاطُم مى شوم

باید از نو بگذرانم وقت خود را در سکوت
از غم و دردی که دارم بی ترنّم مى شوم

بعد از این آهسته می بندم زبان از گفتگو
فارغ و آسوده حال از هر تکلُم می شوم

دور اول تا ششم را دور خـود پیچیده ام
رهسپارِ راه عشق از دور هفتم می شوم

مثل بلدرچینِ تنها، ای عسل در دشتِ گل
خوشه چینِ ساقه های زرد گندم می شوم